Obchodní podmínky

1. Objednávka

1.1. Způsob objednání zboží nebo služby

Nabízenou službu je vzhledem k její povaze objednat pouze při oboustranné komunikaci (tj. emailem, skype, po telefonu, při osobní schůzce). Závěrečnou podobu objednávky a souhlas s cenou musí zákazník vždy potvrdit písemně, a to buď emailem z adresy, kterou celou dobu používal pro komunikaci anebo písemně s vlastnoručním podpisem. Až do písemného potvrzení zůstává objednávka nezávazná.  Potvrzenou objednávkou našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

1.2 Storno objednávky

1.2.1 Storno objednávky před zaplacením

Pokud dojde ke stornu objednávky kdykoliv před klientovým odsouhlasením závěrečné podoby objednávky (viz bod 1.1.), není účtován žádný poplatek.

1.2.2 Storno objednávky po zaplacení

Potvrzením objednávky a zaplacením zálohy, klient uděluje pokyn k započetí práce. Záloha potvrzením objednávky propadá poskytovateli. Pokud je již zakázka odevzdána jako hotová (splňuje všechny nároky popsané klientem a domluvené v objednávce), není možné zakázku stronovat a je naopak nutné zaplatit celou částku.  Není tedy možné na oznámení vyhotovení zakázky odpovědět, že klient zakázku zadal dalšímu poskytovateli a ten službu klientovi poskytl dříve).

1.2.3 Zrušení objednávky ze strany poskytovatele

Ke zrušení objednávky může dojít i v případě, že poskytovatel z níže popsaných důvodů nemůže poskytnout zakázku v čas a v odpovídající kvalitě. V tuto chvíli má kupující nárok i na vrácení zálohy, pokud se obě strany nedomluví jinak. Poskytovatel se bude snažit zajistit splnění služeb jiným dodavetelem, a to tak, aby nedošlo ke zpoždění zakázky.

1.3 Způsob zrušení objednávky

Zrušení dodávky služby je možné jen písemně či emailem (z adresy, ze které byla objednávka učiněna), pro rychlejší zrušení je možno zvolit telefonní hovor a následně zaslat email.

2. Platba

Výsledná cena je dohodou mezi oběma smluvními stranami a její výše je stvrzena zadavatelem písemně před započetím prací (viz 1. Objednávka). Platba obvykle probíhá ve dvou fázích, a to (1) zaplacení zálohy předem (ve standardní výši 50 % částky) a (2) doplatek zbylé částky před převzetím hotového díla (po schválení demoverze), pokud se obě strany nedohodnou před začátkem spolupráce písemně jinak .

2.1 Způsob platby

2.1.1 V hotovosti

Platbu v hotovosti je možné provést jen po předchozí domluvě na osobní schůzce a to oproti vydání zjednodušeného příjmového dokladu ze strany poskytovatele. Nejedná se o obvyklý způsob úhrady za tento typ služeb.

2.1.2 Bezhotovostně – převodem

Platba je odeslána ve prospěch účtu poskytovatele (1132659039/3030) vedeného u AirBank, jako variabilní symbol je uvedeno číslo faktury. Přijetí platby je potvrzeno (emailem anebo jinou formou používanou ke vzájemné komunikaci).

2.1.3 On-line platba

Za služby je možno zaplatit on-line, a to využitím platební brány GoPay provozované společností GOPAY s.r.o.  Odkaz odkazující na tuto možnost platby bude uveden u každé zaslané faktury.

3. Dodací a platební podmínky

 3.1 Sdílení souborů

Veškeré soubory, které bude třeba během objednávky potřeba předávat mezi stranami budou sdíleny téměř výhradně přes internet. Preferujeme  zejména formu přílohy v emailu,  společnou složku v Dropboxu či nahrání souborů na jiné webové úložiště. Pro větší množství dat jsme schopni poskytnout naše vlastní úložiště na tomto serveru.

3.2 Demoverze

Na tomto serveru jsme schopni hostovat demoverze stránek (pokud to jejich povaha umožňuje) a teprve je přesunout na klientův hosting. Tím lze předejít případnému výpadku klientova serveru při nahrávání a úpravě stránek.

3.3 Dodání výsledné zakázky

Výsledná zakázka bude zákazníkovi nasdílena (viz 3.1 Sdílení souborů), případně nainstalována na jeho server či dodána jiným, předem domluveným, způsobem.

 

4. Práva a povinnosti

4.1 Prodávajícího (poskytovatele služeb)

Prodávající má právo kdykoliv před uzavřením závazné objednávky bez udání důvodu odmítnout zakázku, a to zejména z důvodu, že zakázka neodpovídá jeho znalostem či zkušenostem a nebyl by tak schopen poskytnout službu v odpovídající kvalitě.

Prodávající se zavazuje dodržet klientovy požadavky, se kterými souhlasil při objednávce spolupráce, konkrétně požadavky na dobu dodání, kvalitu i způsob provedení. Jakékoliv nedodržení dokládá kupujícímu možnost službu reklamovat a požadovat kompenzaci.

Poskytovatel služby ručí pouze za jím dodaná data, není povinen kontrolovat legálnost materiálů dodaných klientem (šablon, obrázků, obsahu apod) a také za ně nenese právní zodpovědnost.

Prodejce se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího v případě, že nastane situace, která by mohla ovlivnit zdárné dokončení zakázky (nemoc, úmrtí, porucha počítače, nedostupnost serverů či jiné). Nastalou situaci se pokusí vyřešit ke spokojenosti obou stran, pokud to nebude možné, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz (celé i částečné , dle rozsahu zakázky.

4.2 Kupujícího (klienta)

Kupující má před uzavřením závazné objednávky možnost odstoupit od spolupráce bez udání důvodu . Kupující je povinen poskytovateli služby neprodleně oznámit jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit objednávku (změna firemního designu, platební neschopnost aj.).

Kupující je právě zodpovědný za materiál a obsah, který poskytuje prodávajícímu, a jeho legálnost.

Kupující se zavazuje využívat službu jen k určenému a předem domluvenému účelu, pokud není sepsána smlouva o dílo, která by určovala jinak.

 

5. Zpracování dat a osobních údajů

Veškerá data, přístupové údaje, texty, fotografie a další materiál jso považována za důvěrná, soukromí klientů je pečlivě chráněno, obdržené materiály nebudou dále šířeny a ani s nimi nebude nakládáno jinak, než povaha práce vyžaduje.

S osobními údaji je  zacházeno ve shodě se zákonem o ochranně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb), kde jsme řádně registrováni v databázi ÚOOÚ pod registračním číslem 00049316.

 

6. Reklamace

Reklamovat nedodržení zadání je možno na základě těchto podmínek do 14 dnů od převzetí zakázky. Reklamace pozdější 14 dnů od převzetí zakázky nezakládá nárok na vrácení služby či jinou kompenzaci a není ani právně vymahatelná.

Za práci ručíme pouze do výše ceny zakázky.

6.1 Způsob vybavení reklamace a poskytované záruky

Každá reklamace bude posuzována individuálně s cílem opravit projevenou vadu či nedostatek co nejdříve k zákazníkově spokojenosti. Pokud je chyba opravitelná (webová stránka apod.) bude opravena podle požadavků zákazníka anebo bude nabídnuta kompenzace z celkové ceny, případně sleva na další služby.  Kompenzace bude zaplacena do 14 dnů od data uznání reklamace a to stejnou metodou, jakou proběhla platba zakázky, pokud se obě strany nedomluví jinak.

Máte hlavu plnou nápadů, ale nevíte, jak na ně?
Víc hlav víc ví. Napište mi nebo zavolejte, probereme to společně.